Cele Syndykatu

Do czego dążymy?

Celami Syndykatu są:
 1. reprezentacja i obrona godności swoich członków
 2. obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych członków
 3. obrona praw autorskich i własności intelektualnej członków
 4. obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy
 5. prezentowanie stanowiska wobec pracodawcy, samorządu terytorialnego, władz centralnych i innych organizacji
 6. działanie na rzecz samorządu dziennikarskiego, w tym składanie wniosków i propozycji nowych przepisów i rozwiązań prawnych do władz samorządu terytorialnego, władz centralnych i innych organizacji
 7. realizacja innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z prawa pracy i ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
 8. ochrona wolności słowa i pluralizmu mediów
 9. działanie na rzecz równego dostępu obywateli do informacji, edukacji i kultury
 10. upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji
 11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 12. wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza mediów lokalnych
 13. wspieranie i rozwijanie twórczości dziennikarskiej, ochrona prawna działalności twórczej dziennikarzy, w tym zbiorowe zarządzanie ich prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
 14. edukacja dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich w zakresie wiedzy o społeczeństwie, nauki, kultury, sztuki, ekologii i ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 15. dbałość o rzetelność i etykę dziennikarzy
 16. dbałość o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem środków komunikowania społecznego
 17. promowanie działań społeczeństwa obywatelskiego
 18. promowanie i edukacje w zakresie rozbudzania i rozwijania postaw prospołecznych
 19. pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym, zdrowie i opieka zdrowotna, integracja społeczna
 20. edukacja i promocja Unii Europejskiej, rozwoju gospodarczego i postępu technologicznego, rynku pracy i praw człowieka