Statut

STATUT
SYNDYKAT DZIENNIKARZY POLSKICH

Preambuła
Jako spadkobiercy Syndykatów Dziennikarzy Lwowskich i Krakowskich przyjmujemy na siebie tą wielką odpowiedzialność i będziemy wierni idei i tradycji tychże Syndykatów. Prasa, radio i telewizja mają w demokratycznym państwie zadanie nieprzerwanie informować obywateli o wydarzeniach z kraju i ze świata. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje wolność słowa i wyznawanych wartości. Każdy dziennikarz powinien odpowiedzialnie i rzeczowo wywiązywać się z praw i obowiązków dziennikarza, szczególnym obowiązkiem każdego dziennikarza jest czuwanie nad poszanowaniem i ochroną prawa każdego obywatela, godności człowieka, swobodnego rozwoju osobowości, wolności informowania i pozyskiwania informacji z powszechnie dostępnych źródeł. Każdy dziennikarz zgodnie z zasadami etyki zawodowej powinien odrzucić nietolerancje, rasizm, totalitaryzm i ksenofobie. Prawem i obowiązkiem dziennikarzy w kontekście Konstytucji jest swoboda i gwarancja bezpieczeństwa w czasie wykonywania swoich obowiązków, pozyskiwania informacji z różnych źródeł, wsłuchiwanie się w opinie i uwagi obywateli, oraz domaganie się odpowiedzi na zapytania od elit rządzących. Kto prawa dziennikarskie ogranicza, ogranicza dostęp do informacji i wolności słowa powinien być potępiony i napiętnowany publicznie. Syndykat Dziennikarzy Polskich to społeczność dziennikarzy, która odpowiada za wolność opinii i słowa, oraz dba o prawa dziennikarzy.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
SYNDYKAT DZIENNIAKRZY POLSKICH, zwany dalej Syndykatem, jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania, oraz ochrony praw i interesów zawodowych i socjalno bytowych swoich członków – dziennikarzy, pracowników środków masowego przekazu i public relation, niezależnie od wyznawanych poglądów ideologicznych, politycznych, bądź religijnych.

§ 2
 1. Syndykat jest związkiem zawodowym
 2. Syndykat może być stroną w rokowaniach w sporach z pracodawcą i w sporach zbiorowych
 3. Syndykat jest otwarty na współpracę ze wszystkimi związkami zawodowymi i ugrupowaniami politycznymi w celu realizacji swoich zadań i celów statutowych
 4. Syndykat może prowadzić działalność gospodarczą
 5. Syndykat jest finansowany ze składek członkowskich i darowizn
§ 3
 1. Siedzibą Syndykatu jest Kraków – ul. Szczepańska 1, 31011 Kraków
 2. Syndykat działa na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Zakresem swego działania Syndykat obejmuje wszystkich, którzy zgłosili chęć przystąpienia i zostali przyjęci w poczet członków, niezależnie od stosunku pracy
 4. Syndykat składa się z Zarządu Głównego i Oddziałów Regionalnych
 5. Oddziały Regionalne podlegają Zarządowi Głównemu
 6. Członkiem Syndykatu może być każda osoba fizyczna związana ze środkami masowgo przekazu oraz public relations
 7. Członkiem Syndykatu nie może być osoba prawna
 8. Każdy członek ma obowiązek działać na rzecz wolności słowa i tolerancji
§ 4
Syndykat ma osobowość prawną i działa poprzez organa statutowe. Każdy Oddział Regionalny może posiadać odrębną osobowość prawną, lecz posiada niniejszy Statut. Każdy Oddział Regionalny jest niezależny finansowo i odpowiada tylko i wyłącznie za swoje zobowiązania, jak również nie może ich przenosić na Zarząd Główny, ani na żaden inny Oddział Regionalny.

§ 5
Syndykat działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu.

§ 6
Syndykat jest samorządny, samodzielny i niezależny w swej działalności od administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji politycznych i gospodarczych.

§ 7
Syndykat może tworzyć lub przystępować do regionalnych lub ogólnokrajowych federacji i organizacji międzyzwiązkowych i międzynarodowych.

§ 8
Członkiem Syndykatu może zostać osoba w rozumieniu paragrafu 3 ust. 6 - 7 statutu, bez względu na formę świadczenia pracy. Dotyczy to również osób, które nawiązały stosunek pracy i przeszły na emeryturę, rentę lub stały się bezrobotne w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu.

Rozdział II
Cele i zadania Syndykatu

§ 9
Celami Syndykatu są:
 1. reprezentacja i obrona godności swoich członków
 2. obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych członków
 3. obrona praw autorskich i własności intelektualnej członków
 4. obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy
 5. prezentowanie stanowiska wobec pracodawcy, samorządu terytorialnego, władz centralnych i innych organizacji
 6. działanie na rzecz samorządu dziennikarskiego, w tym składanie wniosków i propozycji nowych przepisów i rozwiązań prawnych do władz samorządu terytorialnego, władz centralnych i innych organizacji
 7. realizacja innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z prawa pracy i ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
 8. ochrona wolności słowa i pluralizmu mediów
 9. działanie na rzecz równego dostępu obywateli do informacji, edukacji i kultury
 10. upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji
 11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 12. wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza mediów lokalnych
 13. wspieranie i rozwijanie twórczości dziennikarskiej, ochrona prawna działalności twórczej dziennikarzy, w tym zbiorowe zarządzanie ich prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
 14. edukacja dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich w zakresie wiedzy o społeczeństwie, nauki, kultury, sztuki, ekologii i ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 15. dbałość o rzetelność i etykę dziennikarzy
 16. dbałość o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem środków komunikowania społecznego
 17. promowanie działań społeczeństwa obywatelskiego
 18. promowanie i edukacje w zakresie rozbudzania i rozwijania postaw prospołecznych
 19. pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym, zdrowie i opieka zdrowotna, integracja społeczna
 20. edukacja i promocja Unii Europejskiej, rozwoju gospodarczego i postępu technologicznego, rynku pracy i praw człowieka
§ 10
Do zadań Syndykatu należy:
 1. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy
 2. zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw członków
 3. uzgadnianie z pracodawcą zasad wykorzystania funduszu socjalnego, zasad przyznawania członkom świadczeń z funduszu socjalnego, zasad gospodarowania funduszem wynagrodzeń i związanej z nim polityki płacowej w zakładzie, ustaleń i zmian systemu wynagradzania oraz związanych z nim regulaminów: premiowania, nagradzania i awansowania
 4. współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organizacjami pracowniczymi w zakresie społecznej inspekcji pracy
 5. dbanie o godne warunki życia członków
 6. sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez zakład pracy
 7. sprawowanie kontroli nad realizacją polityki płacowej i socjalnej uzgodnionej z pracodawcą
 8. uzgadnianie z pracodawcą regulaminu pracy, zakresu obowiązków pracowników i rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy
 9. opiniowanie corocznych planów rzeczowo-finansowych zakładu pracy oraz ich wykonania
 10. monitorowanie i ocenianie działalności informacyjnej mediów oraz organów administracji publicznej
 11. realizację zadań zleconych przez organy administracji publicznej z dziedziny informacji i edukacji obywatelskiej przez organizowanie seminariów, warsztatów i szkoleń dla osób angażujących się w działalność społeczną, edukacyjną, wychowawczą i kulturalną
 12. inspirowanie i wspieranie działalności ogniw stowarzyszenia, władz publicznych, związków zawodowych, w tym zwłaszcza Syndykatu Dziennikarzy Polskich i innych organizacji w zakresie ochrony zawodu dziennikarskiego, szkolenia zawodowego, kształtowania i monitorowania warunków zatrudnienia oraz rozwijania twórczości dziennikarzy
 13. inspirowanie i wspieranie działalności w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w tym zwłaszcza w zakresie wiedzy o społeczeństwie, nauki, kultury, sztuki, ekologii i ochrony środowiska naturalnego
 14. reprezentowanie zrzeszonych dziennikarzy wobec władz publicznych, pracodawców i wydawców we wszystkich ważnych dla dziennikarzy sprawach
 15. prezentowanie stanowiska Syndykatu Dziennikarzy Polskich w toku prac legislacyjnych nad aktami prawnymi dotyczącymi zawodu dziennikarskiego i funkcjonowania mediów
 16. organizowanie działalności pomocowej, charytatywnej i samopomocy koleżeńskiej
 17. działalność edukacyjna w zakresie wiedzy o społeczeństwie, nauki, kultury, sztuki, ekologii i ochrony środowiska naturalnego wśród swoich członków, oraz innych osób niezwiązanych z Syndykatem, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
 18. przynależność do międzynarodowych organizacji dziennikarzy oraz innych organizacji
 19. działalność gospodarcza, która przyczynia się do realizacji celów statutowych organizacji
§ 11
Do osiągnięcia powyższych celów Syndykat dąży poprzez:
 1. współdziałanie z administracją rządową, samorządową, pracodawcą oraz organizacjami zawodowymi, społecznymi, religijnymi i politycznymi
 2. opiniowanie projektów zarządzeń i rozporządzeń pracodawcy dotyczących praw i interesów pracowniczych
 3. współdziałanie ze służbami BHP oraz Państwową Inspekcją Pracy
 4. rozwiązywanie powstałych sporów z pracodawcą, administracją samorządową i rządową na zasadach określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 5. współdziałanie z innymi organizacjami związkowymi w zakładzie pracy, regionie, kraju i zagranicą
 6. korzystanie z funduszy Unii Europejskiej, na podstawie uzyskanych grantów, projektów i innych źródeł finansowania
 7. prowadzenie działalności gospodarczej
 8. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla członków w miarę swojej możliwości
 9. tworzenie funduszy celowych, na które mogą składać się: składki członkowskie, darowizny, zapisy, dotacje, dochody z majątku, dochody z działalności gospodarczej
 10. organizowanie wydarzeń o charakterze publicznym i ogólnodostępnym, w tym również dla dzieci i młodzieży między innymi w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w tym zwłaszcza w zakresie wiedzy o społeczeństwie, nauki, kultury, sztuki, ekologii i ochrony środowiska naturalnego
§ 12
Syndykat może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika niezrzeszonego w nim, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Zarząd

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Syndykatu

§ 13
 1. Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Syndykatu uchwały o przyjęciu w poczet członków, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji
 2. Negatywna decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków nie może być spowodowana względami religijnymi, rasowymi, politycznymi lub przynależności do organizacji społecznej lub zawodowej czy innego związku zawodowego
§ 14
Członkostwo ustaje wskutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia
 2. skreślenia z listy członków na skutek niepłacenia składek poprzez okres trzech miesięcy (na mocy uchwały Zarządu, od której przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji)
 3. wykluczenia za nieprzestrzeganie statutu lub inne wykroczenia na szkodę Syndykatu (na mocy uchwały Zarządu, od której przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji)
 4. śmierci członka
§ 15
Członek ma prawo:
 1. uczestniczyć w zebraniach Syndykatu
 2. wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Syndykatu
 3. oceniać działalność Syndykatu
 4. występować z wnioskami i postulatami do organów Syndykatu
 5. korzystać z pomocy organów Syndykatu w ochronie swych praw i interesów pracowniczych
 6. korzystać z pomocy materialnej udzielanej przez Syndykat, jeśli Syndykat taką pomoc oferuje (na podstawie odpowiedniej uchwały Zarządu)
§ 16
Członek Syndykatu obowiązany jest:
 1. brać udział w pracach Syndykatu
 2. przestrzegać statutu i uchwał organów Syndykatu
 3. solidarnie udzielać pomocy innym członkom Syndykatu
 4. regularnie opłacać składki
 5. dbać o dobre imię Syndykatu
Rozdział IV
Organa Syndykatu

§ 17
 1. Organami Syndykatu są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd Główny / Zarząd
  3. Głowna Komisja Rewizyjna / Komisja Rewizyjna
  4. Naczelny Sąd Dziennikarski / Terenowy Sąd Dziennikarski
 2. Kadencja organów Syndykatu trwa 5 lat.
§ 18
Uchwały wszystkich organów Syndykatu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków tych organów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych określonych w niniejszym Statucie. Obrady organów Syndykatu są jawne, ogólnodostępne i są protokołowane. Wszystkie organa Syndykatu zobowiązane są do składania członkom wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zebranie Członków. Wybory do ciał statutowych Syndykatu odbywają się na podstawie Statutu i Ordynacji Wyborczej ustanowionej przez Walne Zebranie Członków.

§ 19
 1. Członkowie wchodzący w skład organów pochodzą z wyboru.
 2. Wybory odbywają się w oparciu o następujące zasady:
  1. liczbę kandydatów ustala Walne Zebranie
  2. głosuje się na poszczególnych kandydatów
  3. głosowania są tajne
  4. głosowanie może być jawne w przypadku podjęcią przez Walne Zebranie Członków uchwały w tej sprawie
§ 20
 1. Walne Zebranie Członków może odwoływać członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji na własną prośbę wtedy mandat wygasa, w przypadku nie wypełniania obowiązków, umyślnego naruszania postanowień Statutu i nie realizowania uchwał organów Syndykatu
 2. Odwołanie członka z zajmowanej funkcji odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej
§ 21
Mandat członka organów Syndykatu wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
 1. ustania członkostwa
 2. rezygnacji z mandatu
 3. odwołania w trybie określonym w §20 Statutu
Walne Zebranie Członków

§ 22
 1. Najwyższym organem Syndykatu jest Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków i powiadamia członków o terminie, regulaminie i porządku obrad, co najmniej dwa tygodnie przed ustaloną datą zebrania
 3. Zawiadomienie może być przekazane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub poczty elektronicznej e-mail (jeśli członek Syndykatu sobie tego zażyczy), lub telefonicznie (jeśli członek Syndykatu sobie tego zażyczy), lub za pośrednictwem wiadomości SMS (jeśli członek Syndykatu sobie tego zażyczy)
 4. Osoby zaproszone przez statutowe organa Syndykatu mają prawo uczestniczyć w obradach z głosem doradczym
 5. Przedmiotem obrad Walnego Zarządu Członków mogą być tylko sprawy ujęte w przesłanym porządku obrad
 6. Walne Zebranie Członków obraduje co najmniej raz na pięć lat
 7. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący, jego zastępca lub inny członek Zarządu zgodnie z regulaminem obrad i ordynacja wyborczą
 8. Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 liczby członków
 9. W przypadku stwierdzenia liczby mniejszej niż 1/2 członków, zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał bez wymaganej 1/2 liczby członków
§ 23
Walne Zebranie Członków Syndykatu:
 1. Uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania Członków
 2. Uchwala regulamin działania Zarządu
 3. Uchwala regulamin działania Komisji Rewizyjnej
 4. Uchwala regulamin działania Sądu Dziennikarskiego
 5. Ustala program działania Syndykatu
 6. Ustala skład liczbowy i zakres kompetencji Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Dziennikarskiego
 7. Wybiera i odwołuje członków Zarządu, oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Dziennikarskiego
 8. Zatwierdza budżet
 9. Uchwala ordynację wyborczą do organów Syndykatu
 10. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Dziennikarskiego
 11. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi absolutorium za okres kadencji
 12. Uchwala zmiany w Statucie
 13. Decyduje o rozwiązaniu Syndykatu i przekazaniu majątku
 14. Wybiera Zarząd Syndykatu, natomiast przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika wybiera spośród swojego składu Zarząd. Walne Zebranie Członków może wybierać osoby funkcyjne bezpośrednio w głosowaniu tajnym
§ 24
 1. Na mocy uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Syndykatu, Zarząd zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku
 2. Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, uwzględniający tematy zapisane we wniosku członków lub uchwale, Zarząd podaje do wiadomości członków Syndykatu nie później niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i nie później niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku
 3. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków realizuje się zgodnie z §22 pkt 3 niniejszego Statutu

Zarząd Syndykatu

§ 25
 1. Zarząd Syndykatu składa się z członków wybranych przez Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w liczbie określonej przez to zebranie nie mniejszej jednak niż 3 osoby i nie więcej niż 12 osób
 2. Do zadań Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością bieżącą Syndykatu
  2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
  3. podejmowanie pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie przyjęcia do Syndykatu nowego członka
  4. współdziałanie z pracodawcą we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Syndykatu
  5. zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy dotyczących członków Syndykatu i podejmowanie interwencji w koniecznym zakresie
  6. uzgadnianie z kierownictwem zakładu pracy zasady gospodarowania funduszem socjalnym oraz wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji
  7. uzgadnianie z kierownictwem zakładu pracy regulaminu pracy, premiowania i nagradzania oraz wszelkich zmiany w tym zakresie
  8. współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy przy ustalaniu rozkładu czasu pracy, zakresu czynności, planów urlopów itp.
  9. wnioskowanie o przyznanie pomocy materialnej w sprawach losowych członkom Syndykatu
  10. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, z podaniem do wiadomości członków Związku terminu i porządku obrad
  11. organizowanie działań prawnych i akcji protestacyjnych dla popierania postulatów związkowych w przypadku sporów zbiorowych
  12. dokonywanie bieżącej wykładni postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków
  13. współpraca ze związkami zawodowymi na terenie zakładu pracy oraz z regionami i ogólnokrajowymi organizacjami i federacjami związkowymi
 3. W przypadku dobrowolnego ustąpienia Przewodniczącego Zarządu w trakcie trwania jego kadencji, wybiera spośród siebie p.o. Przewodniczącego, który ma wszelkie kompetencje Przewodniczącego i pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków
 4. Zarząd wybiera spośród siebie funkcyjnych członków Zarządu: wiceprzewodniczących, skarbnika i sekretarza
 5. Do reprezentowania Syndykatu w sprawach majątkowych upoważniony jest Przewodniczący działający wspólnie z Członkiem Zarządu lub Członek Zarządu i Skarbnik wspólnie. W sprawach niemajątkowych do reprezentowania Syndykatu jest upoważniony samodzielnie każdy z Członków Zarządu.
 6. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 7. Zarząd powinien się ukonstytuować w okresie miesiąca od wyboru i nie później niż 2 miesiące od wyboru. W razie nieukonstytuowania się Zarządu zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym zostają wybrane wszystkie organy Syndykatu
 8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby
 9. Posiedzenia otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Zarządu lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego. Posiedzenie Zarządu zwołuje Sekretarz Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. Posiedzenie Zarządu odbywają się w siedzibie Zarządu lub innym miejscu ustalonym przez Przewodniczącego lub Sekretarza Zarządu, gdy przemawiają za zwołaniem Zarządu w takim miejscu zasady ekonomiki. Ustalenie miejsca posiedzenia nie powinno utrudniać uczestnictwa w posiedzeniu członkom Zarządu. Zwołanie posiedzenia wymaga zawiadomienia wszystkich członków Zarządu o terminie i miejscu odbycia posiedzenia. Zwołanie posiedzenia może być dokonane pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej
 10. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Syndykat na zewnątrz. Zastępca Przewodniczącego kieruje pracami Zarządu w zastępstwie Przewodniczącego, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków. Sekretarz Zarządu organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań, oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu. Skarbnik Zarządu odpowiada za sprawy finansowe Syndykatu oraz zbieranie składek członkowskich. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Przewodniczącego oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu oraz regulaminów
 11. Przewodniczący Oddziałów Regionalnych tworzą Zarząd Główny Syndykatu. Przewodniczący Zarządu Głównego wybiera z grona członków Syndykatu – Sekretarza Zarządu Głównego i Skarbnika Zarządu Głównego
Komisja Rewizyjna

§ 26
Komisja Rewizyjna składa się z członków Syndykatu wybranych przez Walne Zebranie Członków w liczbie określonej przez to zebranie, nie mniejszej jednak niż 2 osoby i nie większej niż 5 osób. Komisja Rewizyjna powinna się ukonstytuować w okresie miesiąca od wyboru i nie później niż 2 miesiące od wyboru. W razie nieukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym zostają wybrane wszystkie oragany Syndykatu.

§ 27
 1. Do zadań Komisji należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu
  2. kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów oraz gospodarki finansowej i majątkowej Syndykatu
  3. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności
  4. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu, Komisja Rewizyjna może:
  1. wydawać zarządzenia naprawcze, które są obowiązujące dla Zarządu
  2. wystąpić do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
  3. wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków o odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wchodzi w skład Głównej Komisji Rewizyjnej. Ze swojego grona wybierają prezydium w składzie Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego
Sąd Dziennikarski

§ 28
Sądownictwo dziennikarskie jest dwuinstancyjne – Terenowy Sąd Dziennikarski i Naczelny Sąd Dziennikarski.

§ 29
 1. Naczelny Sąd Dziennikarski składa się od 3 do 7 sędziów
 2. Członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego, i Sekretarza.
§ 30
Naczelny Sąd Dziennikarski składa sprawozdania Zjazdowi Delegatów oraz przedstawia coroczne uwagi i wnioski Zarządowi Głównemu.

§ 31
Naczelny Sąd Dziennikarski:
 1. Jako Sąd drugiej instancji rozpoznaje odwołania od orzeczeń i opinii Terenowych Sądów Dziennikarskich.
 2. Podejmuje uchwały co do wykładni przepisów i dokumentów Syndykatu.
 3. Na wniosek zainteresowanego opiniuje (w zakresie związanym z pracą dziennikarską) dla potrzeb postępowania przed Sądami Powszechnymi, w postępowaniu administracyjnym, dyscyplinarnym lub pracowniczym.
 4. Orzeka, na wniosek przewodniczącego Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, o nie przedawnieniu ścigania oraz o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym orzeczeniem Sądu Dziennikarskiego.
 5. Nadzoruje orzecznictwo Terenowych Sądów Dziennikarskich.
§ 32
Terenowy Sąd Dziennikarski składa się z 3 do 7 sędziów wybieranych na Walnych Zebraniach Oddziałów Regionalnych Syndykatu. Sąd wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. Terenowy Sąd Dziennikarski powinien się ukonstytuować w okresie miesiąca od wyboru i nie później niż 2 miesiące od wyboru. W razie nieukonstytuowania się Terenowego Sądu Dziennikarskiego zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, na którym zostają wybrane wszystkie oragany Syndykatu.

§ 33
Sąd Dziennikarski orzeka na podstawie Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego, stosując Statut i Regulamin Sądownictwa Dziennikarskiego, następujące kary:
 1. upomnienie
 2. nagana
 3. usunięcie z organizacji
§ 34
 1. Sprawę do Sądu Dziennikarskiego może wnieść każdy zainteresowany.
 2. Sąd Dziennikarski rozpatruje wnioski dotyczące postanowień i Uchwał Zarządu na podstawie pisemnej informacji członków Syndykatu
§ 35
Uchwałę o zmianach w strukturze terytorialnej Sądów Terenowych podejmuje na plenarnym posiedzeniu Naczelny Sąd Dziennikarski.

§ 36
Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień sędziów, oraz tryb postępowania przed sądami dziennikarskimi określa Regulamin Sądownictwa Dziennikarskiego.

§ 37
Sędzia dziennikarski przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne, zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji. Prawomocne orzeczenie kary (z wyłączeniem upomnienia) powoduje odwołanie ukaranego sędziego.

Zarząd Główny

§ 38
Zarząd Główny powstaje w wyniku utworzenia więcej niż jednego Oddziału Regionalnego. Zarząd Główny składa się z Przewodniczących Regionalnych Oddziałów Syndykatu, oraz dwóch członków Syndykatu, pełniących obowiązki Sekretarza Zarządu Głównego i Skarbnika Zarządu Głównego (nie muszą być to członkowie Zarządu Głównego). Zarząd Główny wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępców.

§ 39
Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku
 1. powołania nowego składu Zarządu podczas Walnego Zgromadzenia
 2. zrzeczenia się mandatu
 3. utraty członkowstwa w Syndykacie
 4. śmierci członka
§ 40
 1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Głównego, w skład Zarządu Głównego wchodzi kolejna osoba – Zastępca Przewodniczącego Oddziału lub osoba wybrana przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Regionu.
 2. Przyjęcie w skład Zarządu zgodnie stwierdza Przewodniczący Zarządu na podstawie protokołu Komisji Wyborczej powołanej na Walnym Zgromadzeniu Oddziału Regionalnego Syndykatu.
 3. Jeżeli utrata mandatu dotyczy Skarbnika Zarządu Głównego lub Sekretarza Zarządu Głównego, Przewodniczący w tym przypadku ma prawo wybrać z grona członków Syndykatu nowe osoby na stanowisko, na którym powstał wakat.
§ 41
 1. Zarząd Główny jest najwyższym organem wykonawczym Syndykatu i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu.
 2. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Syndykatu w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje je na zewnątrz w zakresie kompetencji ustalonych statutem Syndykatu.
 3. Siedzibą Zarządu Głównego jest miasto Kraków lub inna lokalizacja wskazana przez Zarząd Główny.
 4. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.
 5. Praca Zarządu opiera się na pracy społecznej chyba, że Walne Zebranie Członków podejmie inną uchwałę.
 6. Zarząd do prowadzenia spraw może powołać Biuro Zarządu, jako organ pomocniczy Zarządu zapewniający sprawną organizację prac Zarządu.
 7. Biurem Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 8. Zarząd obowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura Zarządu
 9. Skład Biura Zarządu, jego budżet i zakres uprawnień ustala Zarząd, uwzględniając wymagania sprawnego działania Syndykatu oraz możliwości finansowe Syndykatu.
 10. Zakres działania Zarządu Głównego określa Regulamin.
 11. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Syndykatu lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Dziennikarskiego lub upoważniony przez niego członek Sądu Dziennikarskiego, lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
 12. Decyzje Zarządu Głównego zapadają w formie uchwał. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. Na wniosek każdego członka Zarządu głosowanie jest tajne. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści uchwały i umożliwieniu członkom Zarządu oddania głosu.
 13. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać treść uchwały, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu oraz osób zaproszonych, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy. Protokół sporządza Sekretarz Zarządu lub wyznaczony protokolant. Protokół podpisują Przewodniczący Zarządu i Sekretarz. Załącznikami do protokołu są wszelkie wnioski, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.
§ 42
Oddziały Regionalne Syndykatu są zobowiązane płacić na rzecz Zarządu Głównego obowiązkową składkę członkowską w wysokosci ustaloną przez Zarząd Główny Syndykatu.

Oddziały Regionalne Syndykatu

§ 43
 1. Oddziały Regionalne Syndykatu działają na terenie całego kraju i są powoływane w miarę potrzeb za zgodą Zarządu Głównego
 2. Zarząd Główny w drodze uchwały powołuje, łączy lub likwiduje Oddziały Regionalne Syndykatu
 3. Do powołania Oddziału Regionalnego Syndykatu wymagane jest minimum 20 członków
 4. W uchwale powołującej lub łączącej Oddziały Regionalne Syndykatu określa się zasięg jego działania, oraz siedzibę jego Zarządu.
 5. Oddział Regionalny Syndykatu działa na podstawie Statutu Syndykatu.
Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 44
 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych pozostających w gestii Zarządu uprawnieni są: Przewodniczący Zarządu lub członek Zarządu i Skarbnik wspólnie.
 2. Do skutecznego złożenia oświadczenia woli konieczne jest łączne działanie dwóch osób, w tym Skarbnika.
 3. W sprawach przekraczających zwykły zakres zarządzania majątkiem, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
§ 45
Zmiana Statutu Syndykatu wymaga zgody Zarządu Głównego w drodze uchwały.

§ 46
Cały majątek Syndykatu służy realizacji i finansowaniu jego działalności statutowej .

§ 47
W przypadku likwidacji Syndykatu:
 1. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez ostatnie Walne Zebranie Członków.
 2. Cały majątek Syndykatu zostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą przez ostatnie Walne Zebranie Członków.
 3. Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we właściwym sądzie.